kurt_bielarus (kurt_bielarus) wrote in belarus_ww2,
kurt_bielarus
kurt_bielarus
belarus_ww2

Дадаткi да артыкулу А.Гардзіенкі "БНС..."(Друкуюцца з адпаведнасцi з арыгiналам)

Дадатак 1.

Статут Беларускай народнай самапомачы

Мэта арганiзацыi

БНС мае за мэту зьлiквiдаваць у Беларусi бяду-нядолю, выклiканую польскiм i камунiстычна-жыдоўскiм панаваньнем i стварыць беларускаму народу магчымасьць лепшага культурнага разьвiцьця.

Каб дасягнуць гэтае мэты, БНС мае права:
а) Iз згоды Генэральнага камiсара рабiць усе патрэбныя захады, каб насельнiцтва Беларусi не цярпела голаду i холаду, каб асобы, што засталiся пасля вывезеных камунiстычным рэжымам цi пасля забiтых на вайне, у якую народ Беларусi быў уцягнуты прымусова, дасталi патрэбную апеку, каб дзецi цi жанчыны, а таксама й будучыя маткi дасталi належны дагляд, каб удовы i сiроты не цярпелi бяды, каб хворыя й раненыя мелi належную апеку, каб ня было безработных у Беларусi.
б) Арганiзаваць iнтэрнаты, дзiцячыя сады, клюбы, калёнii, прытулкi, мэдычную дапамогу, Дамы культуры цi адпачынку.
в) Адкрываць свае прадпрыемствы з мэтай помачы беларускаму насяленьню забясьпечыць сваё iснаваньне.
г) Выдаваць брашуры ў беларускiх цi iншых мовах, а таксама кнiгi й пэрыядычныя часапiсы.
д) Арганiзаваць – лекцыi, лiтаратурныя вечарыны, канцэрты й тэатральныя паказы, а таксама, апекавацца над народнай музыкай, народнымi песьнямi й скокамi.
е) Закладаць свае аддзелы ўва ўсiх мястох i сёлах Беларусi.
ж) мець сваю рухомую й ляжачую маёмасьць.

Сябры арганiзацыi

Арганiзацыя складаецца зь дзейсных i пачэсных сяброў.

Дзейснымi сябрамi могуць быць беларусы й беларускi, якiя дасягнулi 16 год i маральна бездакорныя. Сябры абавязваюцца ў сваёй працы заўсёды памятаваць аб дабры арганiзацыi.

За пачэсных сяброў могуць быць запрошаныя асобы, заслужаныя ў беларускага народу або БНС. Запрашаць могуць або Цэнтраля ад iмя ўся арганiзацыя, або мясцовы аддзел ад свайго iмя.

У дзейныя сябры прыймаюцца беларускi i беларусак, якiя падаюць заявы й за якiх ручаецца двое дзейсных сяброў. Заява аб прыняцьцi разглядаюцца прзыдыумамi асобных аддзелаў.

Дзейсныя сябры дастаюць пасьветчаньне БНС i плацяць сяброўскiя складкi ў памеры:
а) уступныя 30 фэнiгаў,
б) месячныя па 20 фэнiгаў

Памер сяброўскiх складак iз загаду Генэральнага камiсара можа быць заменены.

Сябрамi БНС перастаюць быць асобы:
а) Якiя падалi ў свае аддзелы пiсьмовую заяву аб выступленьнi,
б) Якiя ня плацяць сяброўскiх складак i зносак.
в) Якiя сваiмi ўчынкамi кампрамiтуюць высокiя мэты БНС. Гэтыя асобы пастановаю Прэзыдыума аддзелаў вылучаюцца зь лiку сяброў БНС. Сяброўскiя складкi назад не зварочваюцца.

Фонды арганiзацыi складаюцца з:
Сяброўскiх складак.
Падарункаў ад асобных сяброў i арганiзацый
Збораў зь лекцыяў, канцэртаў, тэатральнага паказу.
Складанак i прыбыткаў ад прадпрыемстваў.
Розных iншых прыбыткаў, якiя тут не пералiчаны, але на якiя арганiазацыi, як праўная асоба, мае свае правы.

Органы арганiзацыi

На чале арганiзацыi БНС стаiць асоба, прызначаная Гаспадарственным мiнiстрам занятых усходнiх земляў. Галоўны кiраўнiк БНС паклiкае цэнтральную раду зь 10 асоб, якую зацьвярджае Гэнэральны камiсар.

На чале акругаў БНС стаяць кiраўнiкi, вызначаныя i зацьверджаныя Генэральным камiсарам iз згоды акруговых камiсараў.

Кожны акруговы аддзел БНС мае ўрад у складзе 10 асоб, якiя дзеляць мiж сабой рэфэраты.

Кожны раённы аддзел мае ўрад у складез iз 7 асоб, зь якiх акруговы кiраўнiк празначаець адну асобу за старшыню. Урады валасных аддзелаў складаюцца з выбару 3-х асоб, зь якiх адну старшыня раённага прэзыдыму прызначае за старшыню валаснога аддзелу БНС.

Усе зьмены ў складзе кiраўнiцтва БНС робяць толькi iз згоды вышшых установаў.

Праца кiраўнiцтва БНС адбываецца згодна iз Статутам i буджэтам, зацьверджаных у цэнтралi БНС Гэнэральным камiсарам, а ў вакруговых i раённых аддзелах – акруговымi камiсарамi.

Лiквiдацыя БНС праводзiцца з загаду належных дзейнiкаў вызначанай iмi лiквiдацыйнай камiсii мусяць пададзены Генэральнаму камiсару.

Маёмасьць па лiквiдацыi пераходзiць на культурна-асьветныя беларускiя ўстановы або арганiзацыi»

Менская газэта. 28 кастрычнiка 1941 г.

Дадатак 2.

Генэральнаму Камiсару Беларусi

Мэмарандум

Зьезд акруговых старшыняў БНС i вайсковых рэфэрэнтаў пры ўдзеле Цэнтральнай Рады БНС i прадстаўнiка ваеннай зоны Беларусi, якi адбыўся ў Менску 4, 5, 6, i 7 сакавiка 1943г., заслухаўшы справаздачу аб сучасным палажэньнi на мясцох i лiчачы, што беларускi народ ня можа ў сучасны момант быць пасыўным, а павiнен змабiлiзаваць усе свае сiлы на барацьбу за лепшую будучыню народу, уважае за свой абавязак давесьцi да ведама Нямецкай Дзяржаўнай Уладзе наступнае:
1.Беларуская iнтэлiгенцыя, ня ведаючы канкрэтнай iдэалёгiчнай падставы, на якой будзе збудаваная будучыня беларускага народу ў Новай Эўропе, ня зможа павесьцi за сабой народ i ня мае магчымасьцi супрацьдзейнiчаць варожай прапагандзе, якая цьвердзiць, што Беларусь у складзе Савецкага Саюзу была незалежнай дзяржавай з правам выхаду з Саюзу, i абяцае надалей беларускаму народу канкрэтныя формы з разьвязваньнем жыцьцёвых як гаспадарчых, эканамiчных i iншых праблемаў.
2.Адсутнасьць гэтае падставы зьяўляецца прычынай таго, што беларуская iнтэлiгенцыя паволi трацiць давер у народзе, а народ трацiць энтузiязм да справы пабудовы новага парадку.
3.Адмiнiстрацыйна-гаспадарчае жыцьцё ў сучасны момант на Беларусi знаходзiцца ў стане недастатковага апанаваньня ўсiх рэсурсаў.
У сувязi з гэтым Зьезд лiчыць неабходным запрапанаваць Нямецкiм Дзяржаўным Уладам неадкладна правесьцi наступныя мерапрыемствы, якi яна сягоньняшнi дзень яшчэ змогуць вярнуць энтузiязм у народзе для барацьбы за Новую Эўропу:
1.Акрэсьлiць iдэалёгiчную i структуральную падставу пабудовы Беларусi ў Новай Эўропе, прызнаючы яе незалежнасьць.
2.Неадкладна стварыць для аб’яднаных беларускiх земляў нацыянальны ўрад з Прэзыдэнтам Беларусi, старшынёй Ураду i з кiраўнiкамi наступных аддзелаў: унутраных спраў, палiтычных спраў, фiнансаў, гаспадарчага, культуры i асьветы, вайсковага, юстыцыi, аховы здароўя i сацыяльнага забесьпячэньня. Гэты Ўрад абвесьцiць аддзяленьне Беларусi ад Савецкага Саюзу i аб’явiць яму вайну, як ворагу беларускага народу, якi пасягае на ягоную незалежнасьць.
3.Адпаведна з гэтым належыць арганiзаваць уладу на мясцох.
4.Адмянiць дзейнiчаньне бальшавiцкага закону аб нацыяналiзацыi нерухомасьцi.
5.Для ўтрыманьня супакою, ладу i парадку ў краi i барацьбы з агульным ворагам – бальшавiзмам арганiзаваць Беларускую Нацыянальную Армiю, i забясьпечыць яе зброяй i амунiцыяй.
6.Дазволiць сьцягнуць неабходныя нацыянальныя сiлы, якiя знаходзяцца за гранiцамi Беларусi.

Пасьля правядзеньня вышэйпаказаных мерапрыемстваў беларускi народ гарантуе:
а) поўнасьцю выкарыстаць для мэтаў вайны рэсурсы, якiя маюцца на Беларусi,
б) поўную ахову дарог,
в) поўнае выкананьне ваенных паставак,
г) зьнiшчэньне бандытызму на Беларусi,
д) актыўны ўдзел у барацьбе з ворагам на фронце.

Старшыня З’езду

Галоўны кiраўнiк БНС Ермачэнка

Ф.908, воп. 1, спр. 5, лл. 774-775.

ЛIТАРАТУРА:

1. Т у р о н а к Ю., Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мн., 1993. С. 31

2. Лiст Аляксандра Крыта да Аляксея Вiнiцкага ад 21.08.1967 г. Захоўваецца ў прыватным архiве Алега Гардзiенкi.

3. Лiст Вiтаўта Тумаша («Заўвагi (з памяцi) пра беларускiя ўстановы й арганiзацыi ў Нямеччыне ў гады Другое Сусветнае Вайны») да Аляксея Вiнiцкага ад 5 жнiўня 1968 г. Захоўваецца ў прыватным архiве Алега Гардзiенкi.

4. Лiст Валянцiны Жукоўскай-Пашкевiч да Аляксея Вiнiцкага. Захоўваецца ў прыватным архiве Алега Гардзiенкi

5. Лiст Вiтаўта Тумаша («Заўвагi (з памяцi) пра беларускiя ўстановы й арганiзацыi ў Нямечыыне ў гады Другое Сусветнае Вайны») да Аляксея Вiнцiкага ад 5 жнiўня 1968 г.

6. Ю р э в i ч Л., Беларуская кнiгавыдавецкая дзейнасць у часе II сусветнай вайны // Беларускi гiстарычны агляд. Том 7, сшытак 2 (13), 2000. С. 410

7. Лiст Валянцiны Жукоўскай-Пашкевiч да Аляксея Вiнiцкага

8. Тамсама.

9. Т у р о н а к Ю., Беларусь пад нямецкай акупацыяй…С. 32

10. Рэляцыя Яна Ермачэнкi да Альфрэда Розэнберга ад 17.1.1944. Archiw Aktau Nowych, mf aleks. T -454, R. 39\1000. (копiя)

11. Лiсты Янкi Станкевiча да Кастуся Езавiтава ад 19.07. i 31.08. 1942 // Спадчына, 1999. №5-6. С. 63-66

12. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр. 3а, арк. 18-19

13. Т у р о н а к Ю., Беларусь пад нямецкай акупацыяй…С. 85

14. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр.4, арк.4

15. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр.4, арк. 11

16. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр.35, арк. 15-16

17. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр. 14, арк.26; спр.6, арк. 14-15.

18. Я з э п Н а й д з ю к., Да гiсторыi разьвiцьця асьветы на Беларусi. // Беларуская газэта, 1943 г. 17 лютага

19. Л i т в i н А., Акупацыя Беларусi (1941–1944): пытаннi супрацiву i калабарацыi. Мн., 2000. С. 169.

20. Тамсама. С. 169-170.

21. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр.64, арк. 2-3

22. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр. 56, арк. 7-8; Туронак Ю. Беларусь….С. 118

23. К у ш а л ь Ф., Спробы стварэння беларускага войска. Мн., 1999. С. 44.

24. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр. 69, арк. 3-4

25. К у ш а л ь Ф., Спробы стварэньня беларускага войска…С. 48

26. Л i т в i н А., Акупацыя Беларусi…С. 175-177

27. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр. 34, арк. 10-11.

28 . Лiсты Янкi Станкевiча да Кастуся Езавiтава ад 19.07. i 31.08. 1942 // Спадчына, 1999, №5-6. С.63

29 . "Беларуская газета". 18 сакавiка 1943 г.

30. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр.1, арк. 5-8

31. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр 1, арк. 9-14.

32. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр.64, арк. 7

33. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр.36, арк. 20

34. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр. 36, арк.10-21

35. Тамсама, арк. 10-21

36. Тамсама, арк. 10-21.

37. НАРБ, Ф. 384, воп. 1, спр. 3а, арк. 111-117.

38. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр. 36, арк. 10-21

39. Тамсама, арк. 10-21.

40. Тамсама, арк. 10-21.

41. Цыт. па Лiтвiн А. Акупацыя Беларусi (1941-1944)…С. 174

42. НАРБ, Ф.908, воп.1, спр.5, арк.774-775.

42. К у ш а л ь Ф., Спробы стварэньня беларускага войска…С. 54

43. НАРБ, Ф. 384, воп.1, спр. 3а, арк. 55

44. Тамсама…арк. 107.
Tags: крыніцы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments